Shiotani no ura, Madara Island, Karatsu

Location

Madara Island, Chinzei Town, Karatsu City


Recommended shooting points
A scenery of Shiotani no ura, Madara Island, Chinzei Town, Karatsu City